Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Greatituden (Hyvinvointivalmentaja Marja Bonn) asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

Rekisterinpitäjä, rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Greatitude | Hyvinvointivalmentaja Marja Bonn
Yhteyshenkilö: Marja Bonn
Osoite: Greatitude | Hyvinvointivalmentaja Marja Bonn, Kirkkokatu 7, 06100 PORVOO
Email: marja.bonn@bonboniere.fi
Y-tunnus: 2254921-3

Rekisterin pitämisen peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus)
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (esimerkiksi verkkokauppatilaus ja/tai verkkokurssille osallistuminen)
 • rekisteröinti on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu eli asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilön tekemän verkkokauppatilauksen ja/tai verkkokurssin toimittaminen, henkilön tilaaman valmennuksen toteuttaminen, asiakassuhteen ylläpito ja sähköinen markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai sellaiseen profilointiin, jonka seurauksena henkilöä voitaisiin syrjiä sellaisten henkilötietojen perusteella, jotka ovat luonteeltaan erityisen arkaluontoisia perusoikeuksien ja -vapauksien kannalta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tiedot tilatuista palveluista ja/tai tuotteista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin ja/tai tuotteisiin liittyvät tiedot
 • Muut henkilön itsensä antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokauppatilausten yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, henkilön rekisteröitymisestä palvelun käyttäjäksi, palvelua käytettäessä, verkkosivuilla vierailtaessa, asiakastapaamisista ja muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

Evästeet

www.hyvinvointivalmentaja.fi -sivusto käyttää kohdennettua mainontaa. Kohdennettuihin mainoksiin käytämme evästeitä, joihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Käytämme kohdennettuun mainontaan Facebook ja Google AdWords -palveluita. Voit muokata Googlen mainoksiin liittyviä säädöksiä Googlen asetussivulla ja jos haluat, voit myös estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla. Lisäksi keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics -palvelun avulla, joka käyttää evästeitä tiedon keräämiseen. Tämä tieto on tarkoitettu sivuston parantamiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta, kirjata henkilön itsensä antamana tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella/ulkopuolelle, mikäli esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, uutiskirjeen, verkkokurssin, verkkokaupan tai markkinoinnin työkalu (alusta) tai maksunvälittäjä sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Rekisteröidyllä on halutessaan mahdollisuus saada selvitys näistä henkilötietojen käsittelijöistä, mikäli ne eroavat rekisterinpitäjästä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Järjestelmiin sisäänpääsy vaatii aina käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteella:

Greatitude / Hyvinvointivalmentaja Marja Bonn, Kirkkokatu 7, 06100 PORVOO.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistaman henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti siitä syystä, että niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun, jossa otetaan huomioon tietojen tai ilmoitusten toimittamisesta tai pyydetyn toimen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset  kustannukset.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterillä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteella:

Greatitude / Hyvinvointivalmentaja Marja Bonn, Kirkkokatu 7, 06100 PORVOO.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Laadittu 24.8.2015, päivitetty 18.3.2018